Empregue o botón retroceder do seu navegador
Consellería do Medio Rural
Empregue o botón retroceder do seu navegador
Empregue o botón retroceder do seu navegador

Control Leiteiro Galego DATOS INDIVIDUAIS DE EXPLOTACIÓNS

Clave do titular (MAIÚSCULAS): 

Datos a consultar:    

- Os datos a consultar son:

Recontos celulares.
Os datos do reconto celular extráense a partir da información facilitada polo Laboratorio sobre o reconto de células somáticas no último control efectuado na explotación. Indican o número de células, a media xeométrica e a puntuación lineal de cada vaca.
Están dispoñibles unha media de 3 días despois do último control efectuado na explotación.

Datos de  producción.
Os datos de producción aportan información sobre os datos  oficiais de Control Leiteiro. En concreto sobre os Kg de leite, porcentaxes de graxa, proteína e lactosa do último control, así como da producción acumulada de cada vaca na presente  lactación.
Están dispoñibles na rede entre 11 e 19 días despois do último control, dependendo do día da semana en que se fixera este.

- Os datos individuais de reconto celular e de producción están a dispor dos gandeiros que realizan o Control Leiteiro Oficial en Galicia, co fin de facilitar a xestión técnico- económica da explotación.

 Para calquera consulta, póñase en contacto co seu AFRICOR ou co Servizo de Producción Gandeira.

AFRICOR
Coruña
981 565 751
mailto:africor@teleline.es
Servizo de Produccións Gandeiras
(Servizos Centrais)
981 546 271

produccion.animal.agri
@xunta.es

informatica.agri
@xunta.es

AFRICOR
Lugo
982 250 714
mailto:africorl@teleline.es
AFRICOR
Ourense
988 421 011
AFRICOR
Pontevedra
986 580 462
mailto:africor@deza.com

Correo electrónico: Servizo de Produccións Gandeiras

© Xunta de Galicia 2004
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería do Medio Rural
Última actualización desta páxina: 17-01-2006